chana@authentic-clinic.co.il
052-4663665 שיטות הטיפול


אסטרו-נומרולוגיה

אסטרו-נומרולוגיה היא שיטת אבחון משולבת ומקיפה להבנת נפש האדם ועולמו. השיטה נשענת על התיאוריה האסטרולוגית והנומרולוגית, המבוססת על חישובים מדויקים של ערך האותיות ומספרי המזלות החבויים בשמו המלא של האדם ובתאריך הלידה שלו.


במרכז שיטת האסטרו-נומרולוגיה עומד מודל חדש
ני שמחלק את גוף האדם לשבעה מוקדים. כל מוקד מייצג חלק באישיות, המגדיר את אופיו, את התנהגותו ואת ההשפעות החברתיות המשתקפות באדם האבחון מספק לנו ידע על אופי הבסיסי המולד, הכישורים, העיסוק המקצועי המומלץ, המצב הבריאותי חיי הרגש והזוגיות, המשפחה, הנטיות והרצונות.
באמצעות אבחון הנתונים האסטרו-נומרולוגיים במפת האדם, ובעזרת העמקה של המודעות האישית למשמעות ולהשפעות של הנתונים האלה ניתן לסייע במימוש הפוטנציאל המולד ובהגשמת המטרה והייעוד האישיים.

באסטרו-נומרולוגיה האבחונית המספרים יוצרים שפה מיוחדת שבה לכל מספר אנרגיה ומשמעות משלו באופן סמלי לכל מספר ולמזל המיוחס יש צד חיובי וצד שלילי. האסטרו-נומרולוגיה האבחונית חושפת את שני הצדדים הללו ומאפשרת לאדם לבחור איזה צד יביא לידי ביטוי. ככל תורות הנסתר, האסטרו-נומרולוגיה האבחונית אינה קובעת קביעות נחרצות או כופה על מישהו דרכי פעולה, אלא מצביעה, רומזת ומכוונת את האדם אל הדרך הראויה על פי המספר והמזל המיוחס לו. האסטרו-נומרולוגיה האבחונית מציירת בפנינו את המפה, אך אינה תוחמת לנו את הטריטוריה, בבחינת "הכול מצוי והרשות נתונה".


אבחון אסטרו-נומרולוגיה היא שיטת אבחון ייחודית, שמאפשרת למאבחן להבין מה מניע את האדם שמולו אף ללא צורך בשיחה. צירוף המספרים (תאריך הלידה המלא, שם פרטי, ושם משפחה) וזיהוי תפקידם והשפעתם במפה מאפשרים למידה מעמיקה על הפוטנציאל המולד ומכאן קצרה הדרך למימוש המטרה והייעוד האישי.


השיטה פורשת לפני המאבחן את הפוטנציאל הפסיכולוגי והתעסוקתי של האדם, את שאיפותיו ורצונותיו האינטראקציה שלו עם סביבתו, מצב בריאותו, וסיפור חייו, האסטרו-נומרולוגיה האבחונית אינה עוסקת בניבוי עתידות, מטרתה לאפיין, להבין, לכוון ולהדריך.


מפת
הלידה חושפת את אישיות האדם. מתוך השם המלא ותאריך הלידה ניתן ללמוד על התכונות והמאפיינים העיקריים של האדם, על יכולתו האינטלקטואלית, והביצועיות, ועל צרכיו בתחומים שונים, לכל אדם מספרים מובילים במפת הלידה, והם משקפים את עיקרי אישיותו, הכרתם והבנתם תסייע לאדם לממש את הפוטנציאל הגלום בו.

האבחון האישי מציג את התכונות הדומיננטיות, את הצרכים והרצונות, את מוקדי הכוח והיכולות.

את מוזמנת להצטרף אלי לדרך שתפתח בפניך צוהר התבוננות אל השביל המתפתל של נתיב החיים.

לשירותכם תמיד חנה שוורץ אותנטיק

בחזרה לשיטות טיפול

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים